Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45579
Title: Công tác kiểm tra giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng
Authors: Bùi, Thị Minh Hoài
Keywords: Kiểm tra
Kỷ luật
Kỷ cương
Đoàn kết
Thống nhất
Đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.09-13
Abstract: Công tác kiểm tra Đảng nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45579
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.