Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45582
Title: Xác định bằng thực nghiệm tốc độ tuần hoàn hạt trong buồng đốt lớp sôi tuần hoàn
Authors: Phạm, Hoàng Lương
Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Tuần hoàn
Buồng đốt
Sôi tuần hoàn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 151 .- Tr.26-30
Abstract: Khí động học của buồng đốt lớp sôi tuần hoàn được đặc trưng bởi sự lưu động của dòng hai pha khí - hạt trong buồng đốt. Sự lưu động này thường được lượng hóa bởi tốc độ tuần hoàn hạt trong buồng đốt. Bài viết này tổng hợp các phương pháp xác định tốc độ tuần hoàn hạt bằng thực nghiệm trên cơ sở đó có thể diễn giải các hiện tượng trao đổi nhiệt và cháy nhiên liệu trong buồng đốt lớp sôi tuần hoàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45582
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.