Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45596
Title: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Trần, Văn Vững
Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 957 .- Tr.94-98
Abstract: Với sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 24 tháng so với yêu cầu đề ra. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân, tạo tiền đề để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45596
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.