Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45606
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua bán trực tuyến và vai trò của biến trung gian ý định mua hàng
Tác giả: Phạm, Minh Luân
Từ khoá: Lợi ích cảm nhận
Ý định mua hàng trực tuyến
Hành vi mua hàng trực tuyến
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến và vai trò của biến trung gian ý định mua hàng, nghiên cứu dựa trên số liệu khảo sát 554 sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, Lợi ích cảm nhận, Thái độ và ý định mua hàng ảnh hưởng thuận chiều đến hành vi mua hàng trực tuyến. Mô hình cũng cho thấy, Ý định mua hàng là biến trung gian ảnh hưởng của nhân tô Thái độ, Lợi ích cảm nhận đến Hành vi mua hàng trực tuyến. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm gia tăng hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45606
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.