Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45619
Title: Giải pháp hoàn thiện đánh giá năng lực với nhà quản trị cấp trung trong lĩnh vực khách sạn
Authors: Đỗ, Vũ Phương Anh
Keywords: Đánh giá nhân sự
Nhà quản trị cấp trung
Đánh giá nhân sự lĩnh vực khách sạn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 125 .- Tr.33-39
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa của nền kinh tế, để phát triển được lĩnh vực du lịch tương xứng với tiềm năng của Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn cần có sự đầu tư tương xứng về cơ sở vật chất, đặc biệt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có được đội ngũ nhân lực chất lượng là yêu cầu bắt buộc để các doanh nghiệp lĩnh vực khách sạn tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ sự hạn chế về công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt, hoạt động đánh giá với quản lý cấp trung, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua dữ liệu được thu thập từ 105 khách sạn trên cả nước để phân tích, phản ánh thực trạng công tác đánh giá năng lực của nhân sự quản lý cấp trung trong lĩnh vực khách sạn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác đánh giá với đối tượng nhà quản trị cấp trung trong lĩnh vực khách sạn trong giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45619
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.