Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45634
Title: V.I. Lê-nin và Quốc tế Cộng sản
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin
V.I. Lê-nin
Quốc tể Cộng sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.3-11
Abstract: Được dẫn dắt bởi các tư tưởng V.I. Lê-nin trong suốt gần một phần tư thế kỷ (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã trả lời rõ ràng những vấn đề căn bản đặt ra trước giai cấp công nhân, trước nhân loại: vấn đề chiến tranh và hòa bình, cuộc đấu tranh vì dân chủ, chống chủ nghĩa phát xít, sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, vai trò của chủ nghĩa xã hội và phương thức huy động quần chúng đứng lên tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, nhiều tư tưởng do Quốc tế Cộng sản nêu ra đã được bổ sung vững chắc vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45634
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.