Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45636
Title: Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chính sách cổ tức trong các công ty niêm yết tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Hồng
Nguyễn, Tiến Đạt
Đồng, Thị Bích Phương
Keywords: Chính sách cổ tức
Giám đốc điều hành
Hội đồng quản trị
Quản trị công ty
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.15-25
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến chính sách cổ tức trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2013-2018. Kết quả từ mô hình hồi quy đa biến cho thấy, những yếu tố tác động tiêu cực của quản trị công ty tới chính sách cổ tức bao gồm mức độ độc lập của hội đồng quản trị, tổng giám đốc kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị quy mô hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của tổng giám đốc. Khi mức độ độc lập của hội đồng quản trị quá cao, tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, quy mô hội đồng quản trị lớn và nhiệm kỳ tổng giám đốc dài thì tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty sẽ bị giảm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45636
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.