Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45637
Title: Ảnh hưởng của biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh đến hành vi quản trị lợi nhuận tránh lỗ tại Việt Nam
Authors: Trần, Kỳ Hân
Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Công ty niêm yết
Quản trị lợi nhuận
Quản trị lợi nhuận tránh lỗ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.26-32
Abstract: Bằng phương pháp lập biểu đồ phân phối thực nghiệm với một tập dữ liệu gồm 2.950 quan sát của 295 công ty trong khoảng thời gian từ 2007 - 2016, nghiên cứu chứng minh được sự tồn tại của hành vị quản trị lợi nhuận tránh lỗ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, bằng việc loại bỏ biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh ra khỏi lợi nhuận, nghiên cứu cho thấy rằng, các nhà quản lý đã sử dụng các khoản kế toán dồn tích có thể điều chỉnh như một công cụ để thao túng lợi nhuận được báo cáo theo hướng đi lên nhằm quản trị lợi nhuận tránh lỗ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45637
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.