Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45647
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa Niềm tin, Giá trị tâm lý xã hội, Sự kỳ vọng, Sự hài lòng, Ý định mua lại của người tiêu dùng yến sào tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Yến sào Việt Nam
Sự hài lòng
Lòng trung thành của khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.15-18
Abstract: Nghiên cứu này kiếm định mối quan hệ giữa Niềm tin; Giá trị tâm lý xã hội; Sự kỳ vọng; Sự hài lòng; và Ý định mua lai của khách hàng mua yến sào tại Việt Nam. Mối quan hệ được kiếm chứng qua 579 khách hàng đã từng mua yến sào tại TP. Hồ Chí Minh. Nha Trang, Ninh Thuận, Phú Yên. Nghiên cứu cho thấy, Niềm tin ảnh hưởng đến Giá trị tâm lý xã hội; Sự hài lòng tác động đến ý định mua lại và lòng trung thành mua sắm lặp lại. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cho các nhà bán lẻ và xây dựng các chiến lược hiệu quả để thu hút khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45647
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.