Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45648
Title: Tính “cool” của sản phẩm thời trang: Nghiên cứu thực nghiệm về nguyên nhân và kết quả
Authors: Nguyễn, Hữu Khôi
Nguyễn, Thị Nga
Cảnh, Chí Hoàng
Keywords: Sự ý nghĩa
Giá trị cảm nhận
Thái độ
Tính “cool”
Tính mới lạ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.68-78
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò quan trọng của tính “cool” sản phẩm thời trang bằng việc thảo luận, kiểm định tính mới lạ và sự ý nghĩa (với vai trò là tiền đề), giá trị cảm nhận và thái độ (với vai trò là kết quả) của tính “cool”. Dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 250 sinh viên, nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất bán phần (PLS-SEM) để kiểm định giả thuyết đề xuất. Kết quả cho thấy hầu hết các giả thuyết nghiên cứu đều được ủng hộ bởi dữ liệu, từ đó, nghiên cứu đưa một số hàm ý học thuật và quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45648
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.