Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45658
Title: Phát triển kỹ năng lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Đỗ, Minh Thủy
Keywords: Phát triển
Kỹ năng lãnh đạo
Giám đốc
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.29-32
Abstract: Nghiên cứu đã khái quát được khung lý thuyết, xây dựng khung năng lực kỹ năng lãnh đạo, đánh giá kỹ năng lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNW) tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cơ bản giám đốc DNNVV đã đáp ứng được những năng lực kỹ năng cần thiết. Cụ thể: có 5/20 kỹ năng đáp ứng được yêu cầu phát triển, 11/20 kỹ năng đáp ứng ở mức cơ bản chỉ có 4/20 kỹ năng chưa đáp ứng yêu cầu (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45658
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.