Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45664
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Hà, Văn Sơn
Lục, Chí Mùi
Keywords: Quyết định lựa chọn
Hành vi tiêu dùng
Kiểm soát hành vi
Thái độ lựa chọn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.41-44
Abstract: Trong nghiên cứu này sử dụng lý thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behavior), cũng như tham khảo các mô hình trong và ngoài nước để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Son ngoại, thì có 3 nhân tố có ý nghĩa, đó là: Thái độ đối với việc lựa chọn dòng Son ngoại; Kiểm soát nhận thức hành vi - tài chính; và Cảm nhận về chất lượng sản phẩm. Trong đó, Thái độ đối với việc lựa chọn dòng Son ngoại là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45664
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.