Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45666
Title: Đánh giá kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nuôi trồng thủy sản và mức sẵn lòng chi trả cho bảo hiểm tôm thẻ tại tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Nguyễn, Thanh Hòa
Keywords: Chương trình thí điểm
Bảo hiểm
Tôm thẻ chân trắng
Bình Đại
Tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.45-48
Abstract: Nghiên cứu đánh giá kết quả triển khai Chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi trồng thủy sản theo Quyết định số 315/QD-TTg, ngày 01/03/2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để ước lượng mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm tôm thẻ chân trắng của các hộ nông dân tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy, Chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi trồng thủy sản đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ, chia sẻ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh cho người nông dân tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người nông dân đã nhận thấy được giá trị và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm tôm thẻ và họ sẵn lòng chi trả cho việc mua bảo hiểm tôm thẻ chân trắng trong giai đoạn dưới 40 ngày tuổi với mức là 22,3 triệu đồng/1ha. từ kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy chương trình bảo hiểm tôm nuôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45666
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.