Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45670
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương, Minh Trực
Hồ, Minh Thư
Nguyễn, Thành Long
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh
Điểm đến du lịch
Thành phố Hồ Chí Mình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.53-56
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát 347 dư khách, nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy, năng lực cạnh tranh tại điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 6 yếu tố: Cơ sở vật chất hạ tầng du lịch; Môi trường điểm đến; Cạnh tranh về giá; Nguồn tài nguyên tham quan; Nguồn nhân lực du lịch; Sự hài lòng của du khách. Kết quả nghiên cứu còn đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhầm cải thiện năng lực quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45670
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.