Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677
Title: Biến đổi khí hậu và nhận thức của phụ nữ - một số tiếp cận và hàm ý chính sách
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Biến đổi khí hậu
Nhận thức
Phụ nữ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 12 .- Tr.52-58
Abstract: Hiện nay, việc nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu (BĐKH) được xem là một vấn đề quan trọng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, khả năng, kiến thức và kỹ năng của phụ nữ còn có thể phát huy được nhiều hơn nữa trong ứng phó với BĐKH. Trên cơ sở phân tích tổng quan về tình hình BĐKH trên thế giới và Việt Nam, phân tích thực trạng triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho phụ nữ về BĐKH, tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH cho phụ nữ, ở các khía cạnh sau đây: 1) Hoàn thiện các khung khổ về thể chế, văn bản và chính sách; 2) Tuyên truyền và đổi mới các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở; 3) Tính linh hoạt ở từng địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.