Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677
Nhan đề: Biến đổi khí hậu và nhận thức của phụ nữ - một số tiếp cận và hàm ý chính sách
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Nhận thức
Phụ nữ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 12 .- Tr.52-58
Tóm tắt: Hiện nay, việc nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu (BĐKH) được xem là một vấn đề quan trọng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, khả năng, kiến thức và kỹ năng của phụ nữ còn có thể phát huy được nhiều hơn nữa trong ứng phó với BĐKH. Trên cơ sở phân tích tổng quan về tình hình BĐKH trên thế giới và Việt Nam, phân tích thực trạng triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho phụ nữ về BĐKH, tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH cho phụ nữ, ở các khía cạnh sau đây: 1) Hoàn thiện các khung khổ về thể chế, văn bản và chính sách; 2) Tuyên truyền và đổi mới các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở; 3) Tính linh hoạt ở từng địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45677
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.