Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45683
Title: Đại hội toàn quốc lần thứ XVIIl đảng xã hội Pháp tại thành phố Tours - Một mốc lớn trong chuỗi sự kiện dẫn đến Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Đại hội Tours
Đảng Xã hội Pháp
Nguyễn Ái Quốc
Người cộng sản đầu tiên
Quốc tế Cộng sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.17-23
Abstract: Đại hội toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp-Phân bộ Pháp của Quốc tế Công nhân (SFIO: Section Francaise de I'Internationale Ouvrière), tức Quốc tế II, họp tại thành phố Tours, Pháp (gọi tắt là Đại hội Tours) từ ngày 25 đến ngày 29-12-1920 đưa lại cho những ai quan tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh nhiều chỉ dẫn từ các mối liên kết tất yếu. Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng và là nguyên thủ quốc gia của nước Việt Nam mới từ năm 1945 đến năm 1969, là "Anh hùng dân tộc vĩ đại" , là "nhân vật kiệt xuất", "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa lớn" trong không gian UNESCO - tất cả những vị thế đó có phần quan trọng bắt nguồn từ sự kiện Đại hội Tours-một cột mốc rất lớn trong cuộc đời Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Để kỷ niệm 100 năm Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tours và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, bài viết tập trung nhấn mạnh, làm rõ một số khía cạnh về chuỗi liên kết của các sự kiện này đối với Nguyễn Ái Quốc và cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45683
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.