Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45685
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá trị thương hiệu xe máy Honda tới Sự hài lòng và Truyền miệng tích cực của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh
Authors: Huỳnh, Quốc Tuấn
Keywords: Giá trị thương hiệu
Sự hài lòng
Truyền miệng tích cực
Thành phố Cao Lãnh
Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.61-64
Abstract: Nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ giữa Giá trị thương hiệu xe máy Honda, Sự hài lòng và Truyền miệng tích cực của người tiêu dùng tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Dồng Tháp dựa trên việc khảo sát 120 người tiêu dùng đang sinh sống tại TP. Cao Lãnh với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với sự hỗ trợ của công cụ SmartSPL3.0. Kết quả cũng cho thấy, có mối quan hệ giữa Chất lượng cảm nhận thương hiệu với Sự hài lòng và mối quan hệ giữa Sự hài lòng với Truyền miệng tích cực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45685
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.