Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45692
Title: Chiến sĩ cách mạng Liên Xô V.Vaxilieva với cách mạng Việt Nam
Authors: Hồ, Tố Lương
Keywords: Vêra lacốplépna Vaxilieva
Quốc tế Cộng sản
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Việt Nam học
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.47-51
Abstract: Chiên sĩ cách mạng Liên Xô Vêra lacốplépna Vaxilieva (1900-1959) là đảng viên Đảng Cộng sản (b) Nga, Giáo sư Khoa Lịch sử Phương Đông Viện. Từ năm 1931, bà là cán bộ của Quốc tế Cộng sản, trực tiếp phụ trách Đông Dương. Trong những năm 1931-1938, bà là Chủ nhiệm Bộ môn Đông Dương, Trường Đại học Cộng sản của những người lao động Phương Đông (Trường Đại học Phương Đông), Trưởng phòng Đông Dương và Xiêm (sau là Phòng Đông Dương) thuộc Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau khi các trường đào tạo cán bộ của Quốc tế Cộng sản giải thể, bà làm việc tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (1939-1957) và Viện Đông Phương thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1957-1959). Trên cương vị công tác của mình, V.Vaxilieva là người phụ nữ Liên Xô đầu tiên có nhiều đóng góp đối với cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45692
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.