Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45707
Title: Nghiên cứu chuỗi giá trị hành tím tại địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Nguyễn, Minh Nhựt
Keywords: Chuỗi giá trị
Giá trị gia tăng
Hành tím thị xã Duyên Hải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.74-77
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chuỗi giá trị hành tím trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 190 quan sát, bao gồm các tác nhân, như: 160 nông hộ, 09 thương lái, 04 chủ vựa và 17 tác nhân bán lẻ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, chuỗi giá trị hành tím trên địa bàn được phân phối thông qua 5 kênh thị trường chính. Phần lớn sản lượng được nông hộ bán cho thương lái (cliiếm 57,67%) và chủ vựa (chiếm 20,15%). Trong các kênh thị trường có mặt của tác nhân nông hộ, thì đây l tác nhân tạo ra giá trị gia tăng và nhận về giá trị gia tăng thuần cao nhất so với các tác nhân còn lại. Kết quả nghiên cứu đưa ra một số chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị hành tím trên địa bàn thị xã Duyên Hải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45707
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.