Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45726
Title: Các nhân tố ảnh hướng đến hành vi mua đồ ăn trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lương, Quang Long
Hồ, Anh Thư
Keywords: Mua trực tuyến
Hành vi khách hàng
Thức ăn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.56-59
Abstract: Thông qua khảo sát các khách hàng mua đồ ăn trực tuyến ở TP. Hồ Chí Minh, bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giá nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vị mua đồ ăn trực tuyến của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố tác động chính là: Giá và sản phẩm: Sự thuận tiện; Chính sách và chăm sóc khách hàng; Tính đáp ứng của website; Chương trình khuyến mại; Hình thức thanh toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45726
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.