Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45746
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực quản trị
Phát triển
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.119-122
Abstract: Nguồn nhân lực quản trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam nói chung, các DNNVV tỉnh Phú Thọ nói riêng. Nghiên cứu này đã phát hiện 7 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bao gồm: (1) Yếu tố vĩ mô; (2) Sự tiến bộ của khoa học, công nghệ; (3) Các cơ sở giáo dục và đào tạo; (4) Nhận thức của doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực quản trị; (5) Các chính sách phát triển nguồn nhân lực quản trị của doanh nghiệp; (6) Yếu tố nội tại cá nhân nguồn nhân lực quản trị; (7) Khả năng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, một số giải pháp được gợi mở nhằm phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các DNNVV trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45746
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.