Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45746
Nhan đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Từ khoá: Nguồn nhân lực quản trị
Phát triển
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phú Thọ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.119-122
Tóm tắt: Nguồn nhân lực quản trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam nói chung, các DNNVV tỉnh Phú Thọ nói riêng. Nghiên cứu này đã phát hiện 7 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bao gồm: (1) Yếu tố vĩ mô; (2) Sự tiến bộ của khoa học, công nghệ; (3) Các cơ sở giáo dục và đào tạo; (4) Nhận thức của doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực quản trị; (5) Các chính sách phát triển nguồn nhân lực quản trị của doanh nghiệp; (6) Yếu tố nội tại cá nhân nguồn nhân lực quản trị; (7) Khả năng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, một số giải pháp được gợi mở nhằm phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các DNNVV trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45746
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.