Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45753
Title: Hỗ trợ khởi nghiệp từ trường đại học: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Đặng, Thành Đạt
Nguyễn, Quốc Anh
Keywords: Khởi nghiệp
Đổi mới sáng tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.127-129
Abstract: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tìm hiểu kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp tại hai trường đại học nổi tiếng trên thế giới, đó là Đại học Quốc gia Singapore và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc■ Từ đó, đưa ra một số hàm ý đổi với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong bối cảnh phát triển doanh nghiệp trong trường đại học ngày càng được quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45753
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.