Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756
Title: Các yếu tố tác động đến ý định của khách hàng đối với việc chấp nhận marketinh mạng xã hội tại Đà Lạt
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Hoàng My
Keywords: Marketing mạng xã hội
Tính hữu ích
Tác động xã hội
Hiệu quả kỳ vọng
Điều kiện vật chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.135-138
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là nhằm kiểm định mối quan hệ giữa Hiệu quả kỳ vọng, Tính hữu ích, Tác động xã hội và Điều kiện vật chất đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng tham gia mua bán Online tại TP. Đà Lạt. Kết quả kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính {SEM) cho thấy, cả 4 yếu tố trên đều tác động tích cực đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thảo luận và đưa ra một số hàm ý quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.