Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến ý định của khách hàng đối với việc chấp nhận marketinh mạng xã hội tại Đà Lạt
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Hoàng My
Từ khoá: Marketing mạng xã hội
Tính hữu ích
Tác động xã hội
Hiệu quả kỳ vọng
Điều kiện vật chất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.135-138
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu là nhằm kiểm định mối quan hệ giữa Hiệu quả kỳ vọng, Tính hữu ích, Tác động xã hội và Điều kiện vật chất đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng tham gia mua bán Online tại TP. Đà Lạt. Kết quả kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính {SEM) cho thấy, cả 4 yếu tố trên đều tác động tích cực đến ý định chấp nhận sử dụng marketing mạng xã hội của khách hàng. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thảo luận và đưa ra một số hàm ý quản lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45756
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.