Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45764
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Hải Hà
Keywords: Dịch vụ công
Vai trò của nhà nước
Nguồn nhân lực
Thành phố Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.135-138
Abstract: Thông qua điều tra hằng phiếu khảo sát 478 doanh nghiệp dịch vụ, các nhà quản lý, cán hộ làm việc tại cơ quan quản lý hành chính của Hải Phòng, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng tới việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở Hải Phòng, gồm: Nhận thức; Mức độ hội nhập, Liên kết; Tính hiệu lực của chính sách; Năng lực hành động; Tính phù hợp của chiến lược; Chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, nhân tố Nhận thức có tác động mạnh nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45764
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.