Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45766
Title: Triển khai chính sách khuyến nông, khuyến lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh
Authors: Hoàng, Thị Hảo
Keywords: Chính sách giảm nghèo
Khuyến nông
Khuyến lâm
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.139-142
Abstract: Bài viết nhầm đánh giá tác động của chính sách khuyến nông, khuyến lâm (CSKNL) hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả khảo sát 500 hộ nghèo Quảng Ninh, 200 cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp tỉnh, huyện, xã cho thấy, sự tác động của CSKNL đã giúp các địa phương thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá khai thác, tận dụng lợi thế và thế mạnh của từng địa phương; đồng thời trang bị được những kiến thức mới cho người dân nghèo... Tuy nhiên, kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm trong chính sách hỗ trợ là chưa phù hợp với điều kiện của người dân, các cán bộ khuyến nông viên cơ sở còn thiếu kinh nghiệm thực tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45766
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.