Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45793
Title: Cơ sở lý luận của pháp Luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Minh Hằng
Keywords: Cơ sở lý luận của pháp Luật
Xử lý tài chính
Tái cấu trúc ngân hàng
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.87-92,108
Abstract: Tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) là một xu thế khách quan, tất yếu với nhiều lợi ích to lớn, không chỉ với bản thân các ngân hàng mà còn với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Tái cấu trúc NHTM ở Việt Nam là một nhiệm vụ rất cần thiết nhằm tạo ra một hệ thống các ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả, chất lượng đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45793
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.