Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45801
Title: Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Authors: Phí, Huy Hùng
Lê, Văn Thắng
Keywords: Xử phạt vi phạm hành chính
Bảo vệ môi trường
Luật
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.114-117
Abstract: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định những vấn đề cơ bản về xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở những quy định đó, Chính phủ ban hành những Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 là Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45801
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.