Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45831
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh và các bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng
Authors: Bùi, Đình Phong
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng
Nhà nước
Nhân dân
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.31-36
Abstract: Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc: chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan điểm "dân là gốc"; phải có quyết tâm chính trị cao; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường... Những bài học đó mang đậm dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên cơ sở thấu hiểu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45831
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.