Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45895
Title: Phát triển thủy sản huyện Vân Đồn, Quảng Ninh: thực trạng và giải pháp
Authors: Ngô, Thị Thủy
Keywords: Phát triển thủy sản
Thực trạng
Giải pháp
Vân Đồn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 34 .- Tr.68-71
Abstract: Phát huy tiềm năng về biển, Vân Đồn xác định việc nuôi trồng và khai thác thuỷ sản là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Trong những năm qua, ngành thủy sản Vân Đồn ngày càng phát triển cả về số và chất lượng: diện tích, giá trị san lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ngày càng tăng, chủng loại sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục, như: quy mô sản xuất nhỏ, giống thủy sản còn phụ thuộc các cơ sở sản xuất ngoài Tỉnh, nên chất lượng giống chưa đảm bảo, khâu chế biến và xây dựng thương hiệu chưa thực sự được chú trọng...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45895
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.