Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45916
Title: Mức sẵn lòng chi trả cho việc cải thiện dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Lê, Thị Kim Thoa
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mức sẵn lòng chi trả cho việc cải thiện dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của dịch vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn.
Description: 60 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45916
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.