Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45929
Title: PHÂN TÍCH SỨC CẠNH TRANH VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG XOÀI CÁT CHUẨN HÓA OCOP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A TỈNH HẬU GIANG
Authors: VÕ, HỒNG TÚ
NGUYỄN, THỊ THỦY TIÊN
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích sức cạnh tranh và chuỗi giá trị ngành hàng xoài cát chuẩn hóa OCOP tại tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm phân tích hoạt động sản xuất, tiêu thụ các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị xoài ở huyện Châu Thành A. Từ đó, đề xuất giải pháp thích hợp góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành hàng và tăng thu nhập, cải thiện đời sống của các tác nhân tham gia trong chuỗi. Để đạt được mục tiêu đề ra,đề tài sử dụng các phương pháp tiếp cận “chuỗi giá trị - Valuelinks” của Eschborn GTZ. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, cỡ mẫu được chọn là 178 mẫu. Trong đó bao gồm: 60 mẫu người sản xuất, 5 mẫu người thu gom, 10 mẫu người bán lẻ, và 102 người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi giá trị xoài bao gồm 6 chức năng là đầu vào, sản xuất, thu gom,thương mại và tiêu dùng. Tương ứng với các tác nhân như người cung cấp đầu vào, người sản xuất, người thu gom (thương lái/chủ vựa), người bán lẻ và người tiêu dùng. Kênh thị trường tiêu thụ trong chuỗi giá trị xoài có 6 kênh, trong đó có kênh tiêu thụ nội địa và cả kênh xuất khẩu. Các nhà thúc đẩy chuỗi giá trị bao gồm cán bộ khuyến nông địa phương, phòng Nông Nghiệp huyện, sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, trung tâm Khuyến Nông – Khuyến Ngư tỉnh Hậu Giang, chính quyền địa phương. Qua phân tích SWOT của các tác nhân cho thấy mặt nổi bật nhất của các tác nhân là có kinh nghiệm; điểm yếu là sản xuất nhỏ lẻ, sản lượng thấp; cơ hội là nhu cầu tiêu dùng xoài tăng; thách thức là cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ, thay đổi thời tiết và biến động của thị trường.Giải pháp chính để nâng cấp chuỗi được ưu tiên là: giải pháp sản xuất cây giống sạch bệnh, chất lượng cao, hỗ trợ vốn để phát triển ngành hàng xoài, giải pháp kỹ thuật để sản xuất đạt hiệu quả tốt hơn.
Description: 66tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45929
ISSN: B1705775
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.