Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45967
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Huế
Authors: Nguyễn, Đình Chiến
Phạm, Thị Ái Mỹ
Keywords: Tính tuân thủ thuế
Thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.147-150
Abstract: Để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn TP. Huế, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 220 người đại diện cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố. Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế TNDN của DNNVV đó là: Chính sách thuế, quản lý thuế; Kinh tế; Đặc điểm doanh nghiệp; Ngành kinh doanh; Pháp luật xã hội; và Tâm lý. Trong đó, nhân tố Pháp luật xã hội có ảnh hưởng lớn nhất đến sự tuân thủ thuế TNDN của DNNVV. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế TNDN của DNNVV trên địa bàn TP. Huế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45967
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.