Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45971
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ
Authors: Trần, Khắc Hưng
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Trường đại học
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.154-157
Abstract: Thông qua khảo sát 110 người đang làm việc về lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong một số trưởng đại học và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ. Kết quả cho thấy, có mối quan hệ trực tiếp giữa động lực của bên chuyển giao (trường đại học) và doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy, có mối quan hệ giữa động lực của bên nhận (doanh nghiệp) và sự sẵn sàng tham gia của các trường đại học và doanh nghiệp trong chuyến giao công nghệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45971
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.