Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45991
Title: Nghiên cứu thang đo các khía cạnh của văn hóa tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Cấn, Hữu Dạn
Lê, Quang Cảnh
Keywords: Văn hóa tổ chức
Hành vi lãnh đạo
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.162-165
Abstract: Nghiên cứu này dựa trên thang đo gốc gồm 8 khía cạnh văn hoá của Recardo và Jolly (1997). Kết quả cho thấy, Hành vi lãnh đạo là một khía cạnh của Văn hóa tổ chức (VHTC) phù hợp với thực tiễn trong các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả kiềm định thang đo là phân tích nhân tố khám phá cho thấy, 9 khía cạnh của VHTC với 43 tiêu chí quan sát trong doanh nghiệp đều đảm bảo xác thực và tin cậy. Từ đó, nghiên cứu này cung cấp hiểu biết và ứng dụng nghiên cứu VHTC trong doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45991
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.