Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46028
Title: Nhìn lại 75 năm xây dựng và phát triển ngành thống kê Việt Nam và định hướng trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Ngành kế hoạch đầu tư
Lịch sử hình thành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.31-35
Abstract: Trải qua gần 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, người dùng tin trong nước và quốc tế. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thống kê gắn liền với các giai đoạn lịch sử phát triển và định hướng phát triển của đất nước trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46028
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.