Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46047
Title: Ảnh hưởng của hệ neo đàn hồi đến ứng xử động lực học của kết cấu tấm nổi chịu tải trọng di động
Authors: Phạm, Hồng Thái
Nguyễn, Xuân Vũ
Trần, Minh Thi
Lương, Văn Hải
Phạm, Hoàng Tiến
Keywords: Hệ neo đàn hồi
FEM
BEM
Hydroelastic
VLFS
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 01+02 .- Tr.53-59,72
Abstract: Đối với việc thiết kế tấm nổi, việc quan trọng là đảm bảo tấm làm việc ổn định khi được đặt trên mặt biển. Các nghiên cứu trước đây đã đề cập nhiều phương pháp khác nhau để giảm dao động và chuyển vị của tấm. Sử dụng hệ neo để giữ ổn định cho tấm là một trong những phương pháp đó. ảnh hưởng của hệ neo đàn hồi đến ứng xử tấm cũng đã được đề cập nhiều trong các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu đó tầm thường được xem như là một phần tử thanh và chưa xem xét đến ứng xử theo phương còn lại của tấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46047
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.