Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46109
Title: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Authors: Đặng, Đức Anh
Đinh, Thị Hảo
Đặng, Kim Sơn
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Đổi mới sáng tạo
Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.68-74
Abstract: Giai đoạn 2016-2020, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện cùng với việc mô hình tăng trưởng từng bước chuyển dịch theo hướng năng suất lao động (NSLĐ), năng suất các nhân tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh quốc gia được gia tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với tiềm năng. Để thúc đẩy và duy trì tăng trưởng kinh tế cao hơn trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cần tận dụng các cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 nhằm nâng cao NSLĐ. Do đó, cần phải đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tăng cường đầu tư vào khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST); nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46109
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.