Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4611
Nhan đề: Spread of Antibiotic and Antimicrobial Susceptibility of ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from Wild and Cultured Fish in the Mekong Delta, Vietnam
Tác giả: Nguyen, Thi Ngoc Hon
Nguyễn, Thanh Phương
Trần, Thị Tuyết Hoa
Nguyễn, Quốc Thịnh
Hirata, Kazumasa
AYmamoto, Yoshimasa
Warisaya, Minae
Asayama, Megumi
Harada, Kazuo
Harad, Kazuo
Hinenoya, Atsushi
Nakayama, Tatsuya
Từ khoá: ESBL-producing Eschrichia coli
Prevalence
Antimicrobial susceptibility
Antibiotic residue
Fish
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Fish Pathology;51 .- p.75-82
Tóm tắt: Extended-spectrum b -lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli were isolated from wild and cultured ifsh 1(8 striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, and 18 red tilapia, Oreochromis ps.) ni hte Mekong Delta, Vietnam, from June 2014 to October 2014. In ottal, 93% of the fish harbored ESBL-producing E. coli, including 44.4% of wild fish and 36.1% of cultured fish. The E.coli isolates were highly resistant to ampicillin, cefotaxime, trimethoprim-sulfamethoxazole, and nalidixic acid among the antibiotics tested. Cephalexin (4/16, 25%), ecfazolin 1(/16, %6), enrofloxacin (1/16,6%), sulfadimidine (3/16, 19%), and sulfamethoxazole (15/16, 94%) were detected in water samples obtained at the fish collection sites. These results showed that the sampled fish harbored ESBL-producing E. coli, suggesting that fish are a potential source of human pathogens and mediate interspecific transfer of antimicrobial-resistant genes.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4611
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_858.4 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.112.172


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.