Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46131
Title: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn ở một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Phạm, Mỹ Hằng Phương
Trần, Hoàng Minh
Keywords: Phát triển dịch vụ văn hóa
Người dân nông thôn
Chính sách Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.95-98
Abstract: Dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, nhiều chương trình và chính sách đã được chính phủ các nước triển khai thực hiện để thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ văn hóa dành cho người dân tại khu vực nông thôn. Bài viết trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia thành công trong quá trình thực hiện các chính sách, mô hình giúp hệ thống cung ứng dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách cho quá trình phát triển dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46131
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.