Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46214
Title: Tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ đang phát triển năng lượng tại các quốc gia
Authors: Võ, Hồng Đức
Nguyễn, Công Thắng
Keywords: Kỹ thuật ước lượng PMG
FMOLS
Quốc gia đang phát triển
Tăng trưởng
Tiêu thụ năng lượng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 283 .- Tr.44-58
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của tiêu thụ năng lượng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1990-2019. Ước lượng PMG (pooled mean group) được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm mục đích khắc phục các vấn đề có liên quan đến sự phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng và hệ số không đồng nhất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ năng lượng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn tại các quốc gia đang phát triển. Hơn thế nữa, quan hệ nhân quả hai chiều giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế cũng được tìm thấy trong nghiên cứu này. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm, một số hàm ý chính sách có liên quan được đề xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46214
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.