Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46216
Title: Tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Thực thi pháp luật
Bảo vệ môi trường
Phát triển bền vững
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 300 .- Tr.65-68
Abstract: Để bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người khi tác động vào thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sống. Mới đây, ngày 17/11 /2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường với 16 Chương, 171 Điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2022. Việc ban hành và tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững là rất quan trọng và cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46216
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.