Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46233
Title: Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản ven biển tại các hộ nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn, Thị Hải Ninh
Nguyễn, Ngọc Mai
Đào, Hồng Vân
Nguyễn, Mậu Minh Duy
Keywords: Quản lý môi trường nước
Nuôi trồng thủy sản
Hộ nông dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 3 .- Tr.44-48
Abstract: Kết quả nghiên cứu từ 80 hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ô nhiễm môi trường nước ao nuôi bởi tồn dư hóa chất, thuốc kháng sinh trong các ao nuôi là do không có hệ thống thoát nước thải hợp lý. Để khắc phục những nguyên nhân này, nghiên cứu đề xuất 4 biện pháp, bao gồm: Lựa chọn vị trí ao nuôi cấp thoát nước thuận tiện; Xử lý đáy ao: Xử lý nước trong ao; và Thay nước ao nuôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46233
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.