Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46312
Title: Phát triển nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Authors: Tô, Hiến Thà
Phạm, Văn Quốc
Keywords: Ngành công nghiệp
Phát triển nguồn nhân lực
Đồng Nai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 26 .- Tr.85-87
Abstract: Nhân lực là nhân tố quyết định lớn nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế. Trình độ phát triển nhân lực là một thước đo chủ yếu sự phát triển của chính các quốc gia đó và từng địa phương. Đối với Đồng Nai hiện nay, phát triển nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của Tỉnh để trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020; đồng thời phát triển nhân lực ngành công nghiệp trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh công nghiệp, xây dựng cơ cấu công nghiệp của Tỉnh theo hướng hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46312
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.