Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46333
Title: Phát triển đô thị bền vững: Từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Văn Quân
Nguyễn, Trọng Tuân
Keywords: Phát triển bền vững
Nhận thức
Thực tiễn
Đô thị
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 959 .- Tr.88-92
Abstract: Phát triển đô thị ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực song vẫn còn một số hạn chế, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, cần nghiên cứu và phân tích từ quan điểm đến thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đô thị Việt Nam bền vững toàn diện về môi trường, kinh tế, con người và xã hội...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46333
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.