Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46351
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân những năm đầu thế kỷ XXI thành tựu, hạn chế và một số kinh nghiệm
Authors: Trần, Thị Thúy Hà
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đối ngoại nhân dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 318 .- Tr.26-30
Abstract: Đối ngoại nhân dân là một trong ha trụ cột của ngoại giao Việt Nam hiện đại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, một số hạn chế của đối ngoại nhân dân những năm đầu thế kỷ XXI, bài viết rút ra những kinh nghiệm vận dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46351
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.