Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46355
Title: Một số vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ đối với cán bộ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay và những đề xuất giải pháp
Authors: Phạm, Thị Ngọc Hà
Keywords: Công tác cán bộ đối với cán bộ nữ
Tỉnh Quảng Ngãi
Đề xuất giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 01 .- Tr.52-56
Abstract: Kết quả công tác cán bộ nữ ở tỉnh Quảng Ngãi Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (1) và Chương trình hành động số 17 của tỉnh ủy Quảng Ngãi (2) về công tác cán bộ nữ, hầu hết các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của phụ nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng, góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức của hệ thống chính trị của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46355
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.