Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46403
Title: Thành phố thông minh - Khung quản trị và phát triển
Authors: Thanh Nga
Keywords: Thành phố thông minh
Quản trị
Phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 02 .- Tr.98-99
Abstract: Cuốn sách “Thành phố Thông minh - Khung quản trị và phát triển” ra đời nhằm mục đích nghiên cứu các phương pháp phát triển, quản lý, quản trị và giám sát để xây dựng các thành phố thông minh cũng như môi trường điện toán phân tán trong đó. 32 nhà nghiên cứu và hành nghề danh tiếng quốc tế đã trình bày nghiên cứu mới nhất về các khung nguyên tắc, xu hướng hiện tại, các nghiên cứu điển hình và đề xuất để nâng cao hơn nữa tầm nhìn của Thành phố Thông minh dựa trên ứng dụng Internet vạn vật (loT).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46403
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
738.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.